1.    Wszystkie towary dostępne w katalogu są objęte gwarancją jakości producenta.

2.    Reklamacje składać należy niezwłocznie po zaistnieniu. Jeżeli pojawi się przypadek towaru technicznie niesprawnego Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny i wysyła go na swój koszt razem z niesprawnym produktem/ami oraz dokumentem zakupu na adres:

Digital Net
ul. Malczewskiego 18a
26-600 Radom

3.    Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient wysyła towar na swój koszt.

4.    Przez właściwie wypełniony formularz reklamacyjny rozumiemy dokument zawierający numer i datę dokumentu zakupu, pieczęć i podpis Kupującego oraz telefoniczny numer kontaktowy, nazwę reklamowanego towaru, jego ilość oraz opis znalezionej nieprawidłowości. Stopień dokładności tego opisu może skrócić czas rozpatrywania reklamacji.

5.    Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia gdzie za datę złożenia stanowi data dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego. (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych).

6.    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje naprawa, wymiana produktu na nowy lub zwrot pieniędzy w przypadku braku towaru na stanie. Towar ten zostaje dostarczony na koszt Sprzedającego na uprzedni adres Kupującego. W innym wypadku wystawiona zostanie faktura korygująca.

7.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji np. nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy użytkownika sporządzone zostanie jego pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu do Kupującego, a koszty powyższych procedur pokrywa Klient.

8.    Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, dlatego zawsze należy sprawdzać pod tym względem towar. Szczególną uwagę należy zwrócić na opakowanie – czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

9.    Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

Zwroty

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

2.    Zwracany towar należy odesłać, na swój koszt, razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu.

3.    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W tym celu należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i oznaczony w widocznym miejscu.

4.    Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a poprawiony dokument zakupu zostanie odesłany do klienta.

5.    Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.